Elke dag bereikbaar tussen 08:30 en 18:00 06 - 202 16 319 info@salarisvoorjou.nl

Algemene voorwaarden Salaris voor jou

Algemeen 
Salaris voor jou, hierna te noemen ‘opdrachtnemer’, gevestigd te 5482 LV Schijndel aan de Brouwketel 23, is een salarisadministratiekantoor in de ruimste zin van het woord.

Artikel 1

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing, zodra de Opdrachtgever de bijstand van Opdrachtnemer heeft gevraagd. Alle bepalingen van deze voorwaarden zijn tussen partijen van kracht, voor zover hier niet schriftelijk van is afgeweken.
 2. In deze voorwaarden wordt verstaan onder de begrippen:
  – Opdrachtnemer:    Salaris voor jou
  – Opdrachtgever:      De wederpartij van Opdrachtnemer
  – Opdracht:               De in onderling overleg tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer te bepalen werkzaamheden die door Opdrachtnemer verricht dienen te worden en de voorwaarden waaronder zulks dient te geschieden.

Strekking
Artikel 2

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij Opdrachtnemer in haar aanbiedingen of prijsopgaven aan Opdrachtgever uitdrukkelijk anders heeft vermeld.
 2. De werkzaamheden van Opdrachtnemer betreffen (onder meer) het verzorgen van de salarisadministratie en alle daaraan gerelateerde werkzaamheden.
 3. De Opdrachtgever met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend akkoord te zijn gegaan met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op later met Opdrachtnemer gesloten overeenkomsten.

Artikel 3

De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtnemer de opdracht heeft aanvaard. De in voorgaande zin opgenomen regel geldt eveneens voor wijzigingen in opdrachten. Indien het belang van Opdrachtgever onmiddellijk geheel of gedeeltelijke levering door Opdrachtnemer vereist, dan wel indien Opdrachtgever uitdrukkelijk onmiddellijke levering heeft verzocht, wordt de overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen doordat Opdrachtnemer geheel of gedeeltelijk feitelijk tot levering aan Opdrachtgever is overgegaan.

Verplichtingen Opdrachtnemer
Artikel 4

 1. Opdrachtnemer is gehouden de belangen van haar Opdrachtgever naar beste weten en kunnen te behartigen, één en ander voor zover zulks, gelet op de rechtsverhouding en de daaruit voortvloeiende opdrachten, mogelijk en wenselijk is.
 2. De wijze waarop de administratie wordt gevoerd en de overige werkzaamheden worden verricht dient, met inachtneming van eventueel daarop toepasselijke wettelijke bepalingen, te voldoen aan de eisen die voortvloeien uit de verplichtingen en verantwoordelijkheden van de Opdrachtgever.

Vertrouwelijk
Artikel 5

Opdrachtnemer verplicht zich om alle gegevens en stukken, die betrekking hebben op de opdracht, vertrouwelijk te behandelen.

Samenwerking met derden
Artikel 6

 1. Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 2. Opdrachtnemer aanvaardt de aansprakelijkheid voor de werkzaamheden, die door de onder artikel 6a genoemde derden, worden verricht.
 3. De onder artikel 5 genoemde vertrouwelijkheid is tevens van toepassing voor derden waarmee wordt samengewerkt.

Tekortkomingen van Opdrachtnemer
Artikel 7

 1. Opdrachtnemer is tegenover de Opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade die deze zelf lijdt als rechtstreeks gevolg van tekortkomingen van Opdrachtnemer of van personen in haar dienst die bij de vervulling van de opdracht zijn begaan, indien en voor zover deze tekortkomingen onder normale omstandigheden bij normale vakkennis en met inachtneming van normale oplettendheid en wijze van vak uitoefening vermeden hadden kunnen worden, één en ander behoudens de hierna omschreven nadere beperkingen.
 2. Opdrachtnemer is verplicht de hierboven bedoelde tekortkomingen op zo kort mogelijke termijn om niet te herstellen, wanneer er voor zover met het herstellen geen hogere kosten zijn gemoeid dan in rekening zijn gebracht voor de betreffende werkzaamheden. Indien de kosten wel hoger uitvallen, dan is Opdrachtnemer slechts verplicht deze herstelwerkzaamheden uit te voeren, indien de Opdrachtgever zich voorafgaand schriftelijk bereid verklaart deze extra kosten voor haar rekening te nemen.
 3. Elke aansprakelijkheid van Opdrachtnemer vervalt uiterlijk 60 maanden (5 jaar) nadat de fiscale aangiftes van het desbetreffende boekjaar zijn ingediend.
 4. Elke aansprakelijkheid van Opdrachtnemer vervalt indien de Opdrachtgever bij een eventuele belastingcontrole over het betreffende tijdvak Opdrachtnemer niet in de gelegenheid heeft gesteld hierbij aanwezig te zijn, voorts in het geval de Opdrachtgever Opdrachtnemer niet in de gelegenheid heeft gesteld de betreffende tekortkoming te herstellen en in het geval verdere werkzaamheden naar aanleiding van c.q. in verband met die tekortkoming hebben plaatsgevonden zonder dat de Opdrachtgever Opdrachtnemer daarbij betrokken heeft.
 5. De Opdrachtgever dient de in dit artikel genoemde tekortkomingen te melden binnen 1 maand, nadat hij/zij hiervan op de hoogte is gekomen, dan wel redelijkerwijs had moeten zijn, bij gebreke waarvan iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is uitgesloten. Aansprakelijkheid is in ieder geval en te allen tijde uitgesloten behoudens en voor zover de door Opdrachtnemer afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering geen recht geeft op een uitkering.
 6. Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk gesteld worden inzake melden bij verzuimverzekeringen en arbodiensten.

Beëindiging/ontbinding/opschorting opdracht
Artikel 8

 1. Beide partijen kunnen te allen tijde een gegeven opdracht beëindigen.
 2. Bij beëindiging van een opdracht wordt tussen het tijdstip van mededeling van deze beëindiging en het tijdstip waarop deze beëindiging van kracht wordt in beginsel een zodanige periode in acht genomen, dat Opdrachtnemer de onderhanden werkzaamheden c.q. de administratie in een zodanige periode in acht genomen, dat Opdrachtnemer de onderhanden werkzaamheden c.q. de administratie in een zodanige staat kan brengen, dat overdracht ervan aan de Opdrachtgever c.q. een door de Opdrachtgever aan te wijzen derde, zonder schade voor de voortgang van die werkzaamheden, op aanvaardbare wijze uitvoerbaar is, met in achtneming van het in artikel 9 van deze voorwaarden bepaalde.
 3. De aan Opdrachtnemer gegeven opdracht vervalt niet bij overlijden van de Opdrachtgever, diens rechten en verplichtingen gaan over op haar rechtsopvolger.

Artikel 9

Indien de positie van de Opdrachtgever daartoe aanleiding geeft, is Opdrachtnemer te allen tijde bevoegd om:

 1. Vooruitbetaling, dan wel zekerheidsstelling van Opdrachtgever te vragen alvorens zij met de levering van haar (verdere) werkzaamheden aanvangt;
 2. Levering van haar diensten op te schorten;
 3. De desbetreffende overeenkomst geheel of voor zover niet uitgevoerd gedeeltelijk ontbonden te achten, door verzending aan Opdrachtgever van een schriftelijke kennisgeving aan Opdrachtgever, zonder dat de rechterlijke tussenkomst noodzakelijk is, een en ander onverminderd de aan Opdrachtnemer toekomende rechten tot schadevergoeding wegens ontbinding;
 4. Indien Opdrachtnemer gebruik maakt van haar rechten als verwoord in dit artikel, dan is Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever nimmer aansprakelijk voor de daaruit eventueel ontstane schade, zowel direct als indirect.

Aanlevering, levertijd en levering
Artikel 10

Behoudens nadere overeenkomst(en) tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer geschiedt de aanlevering van de salarisopgave door of namens Opdrachtgever aan Opdrachtnemer, evenals de levering van de periodieke salarisbescheiden door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever, op een in onderling overleg bepaalde wijze en termijn en in een in onderling overleg vastgestelde vorm en aantal.

Retentierecht
Artikel 11

Opdrachtgever en Opdrachtnemer komen uitdrukkelijk overeen dat Opdrachtnemer bevoegd is afgifte van zaken op te schorten totdat opdrachtgever aan haar verplichting tot vergoeding van openstaande declaraties, daaronder begrepen daarover verschuldigde rente en kosten, alsmede aan haar verplichting tot vergoeding van schade aan Opdrachtnemer in het kader van de betrokken rechtsverhouding geleden heeft voldaan, dan wel daarvoor een in het bancair verkeer genoegzaam geachte zekerheid, bijvoorbeeld een onherroepelijke bankgarantie, heeft gesteld.

Algemene bepalingen van financiële aard
Artikel 12

 1. Indien partijen niet schriftelijk anders zijn overeengekomen, wordt het honorarium van Opdrachtnemer vastgesteld aan de hand van een uur honorarium
 2. Opdrachtnemer doet op verzoek van de opdrachtgever vooraf opgave van de geschatte kosten voor de door haar personeel te verrichte arbeid, hetzij ten behoeve van een bepaalde opdracht, hetzij per kalenderjaar c.q. boekjaar.

Facturatie
Artikel 13

Tenzij andere is overeengekomen, moet de factuur zodanig gespecificeerd zijn, dat de opdrachtgever voldoende zicht heeft op de samenstelling van de componenten die tezamen het gedeclareerde bedrag vormen.

Intellectuele eigendom
Artikel 14

Alle rechten van intellectuele aard met betrekking tot van Opdrachtnemer afkomstige of door hem gebruikte computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, onderzoeksmethoden, rapporten etc. worden en blijven, zowel tijdens als na uitvoering van de opdracht, uitdrukkelijk en uitsluitend eigendom van Opdrachtnemer één en ander ongeacht het aandeel van de opdrachtgever zelf of ingeschakelde derde(n) in de totstandkoming van de hierboven bedoelde programma’s, ontwerpen, werkwijzen etc.. Uitoefening van deze rechten is zowel tijdens als na uitvoering van de opdracht uitsluitend en uitdrukkelijk aan Opdrachtnemer voorbehouden.

Betaling
Artikel 15

 1. De factuur dient te worden voldaan binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur, waarna de opdrachtgever van rechtswege in verzuim is.
 2. Na het verstrijken van de in lid a genoemde termijn is de opdrachtgever aan de Opdrachtnemer daarnaast verschuldigd alle in de redelijkheid gemaakte kosten om buiten rechte betaling van de factuur te verkrijgen, welke kosten minimaal 15% van de hoofdsom zullen bedragen vermeerderd met omzetbelasting met een minimum van 70 euro, zonder dat de Opdrachtnemer gehouden is aan te tonen of hij de betreffende kosten daadwerkelijk heeft gemaakt. Voorts is opdrachtgever in dat geval aan Opdrachtnemer verschuldigd alle door Opdrachtnemer gemaakte gerechtelijke kosten. Indien Opdrachtnemer derden inschakelt voor de gerechtelijk dan wel buitengerechtelijke werkzaamheden maakt direct dan wel indirect eveneens aan Opdrachtnemer verschuldigd.
 3. Blijft naar aanleiding van een verzoek een nota te betalen of zekerheid te stellen een deugdelijke reactie op dit verzoek uit, dan zal Opdrachtnemer gerechtigd zijn haar schriftelijk per aangetekende brief of brief met ontvangstbevestiging dan wel per telefax met verzend- en of ontvangstbevestiging met ingang van tweemaal vierentwintig uur na de datum van verzending, de overeenkomst te ontbinden, één en ander onverminderd het recht van Opdrachtnemer op betaling van het reeds geleverde en op aan hem vanwege de ontbinding toekomende schadevergoeding.
 4. Onverminderd iedere mededeling door de opdrachtgever bij het verrichten van haar betaling en onverminderd de wijze van administratieve verwerking van de betaling door opdrachtgever, zullen betalingen van de opdrachtgever steeds en uitsluitend geacht worden in mindering te strekken op de Opdrachtnemer openstaande bedragen en wel op de navolgende wijze. Allereerst zal iedere betaling in mindering strekken op door opdrachtgever verschuldigde incassokosten en rente, vervolgens zullen betalingen in mindering strekken op de oudste openstaande declaraties van Opdrachtnemer.

Toepasselijk recht en geschillen
Artikel 16

 1. Op alle overeenkomsten gesloten onder deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen, voortvloeiende uit of naar aanleiding van een met Opdrachtnemer gesloten overeenkomst, zullen worden voorgelegd aan de arrondissementrechtbank, dan wel aan de volgens de regels van Burgerlijke Rechtsbevordering in Nederland bevoegde rechter.